آرشیو

http://o61.ir/wp-content/uploads/2020/05/کرونا-در-حیوانات.jpg

آیا حیوانات در انتقال کرونا (کووید-19) به انسان نقش دارند؟ دراین مطلب به مسئله واگیردار و سرایت بیماری کرونا از حیوان به انسان خواهیم پرداخت. کرونا ویروس ها,خانواده ای از ویروس های RNAدارهستند که به دلیل شکل خاص و تاج مانند پروتیین های اطراف پوشش خود (تاج=crown) کرونا ویروس خوانده می شوند. بروز بیماری های...